Programma

Programma 2022 – 2026

Programma Lokaal Wassenaar

2022 – 2026

Samen werken, lokaal versterken

Lokaal Wassenaar: altijd in de buurt

Wassenaar staat volgens de jaarlijkse Elsevier enquête al geruime tijd in de top van gemeenten in Zuid-Holland met een hoge kwaliteit van de woonomgeving. Het is er prettig wonen, werken en recreëren met veel ruimte en groen.
De meeste Wassenaarders willen behoud van dit fijne leefklimaat en zijn gesteld op de kleinschaligheid van ons dorp.
Lokaal Wassenaar maakt zich hier hard voor door storende factoren, zoals verkeersoverlast te bestrijden maar ook door het goede voorzieningenniveau te blijven ondersteunen en de sociale structuur binnen de gemeente te versterken.

Wij zetten ons ervoor in dat iedereen niet alleen nu, maar ook in de toekomst – blij is om in Wassenaar te kunnen wonen

Wassenaar staat niet alleen in de regio. Haar verantwoordelijkheid stopt niet bij de gemeentegrenzen. Die verantwoordelijkheid kan Wassenaar het beste waarmaken als zij een belangrijke functie in de regio blijft vervullen als groen uitloopgebied waar men kan recreëren, wandelen, fietsen, sporten, enz.
Hiermee versterkt Wassenaar inhoudelijk haar bijdrage aan de regio.

Het behoud van de ruimte, het groen en goede samenwerkingsverbanden heeft bij Lokaal Wassenaar hoge prioriteit. Daarin moeten we blijvend investeren.

Lokaal Wassenaar is een volledig zelfstandige partij en treedt als zodanig ook op. Zonder enige formele binding met en/of sturing uit andere partijen of organisaties. Uw stem op Lokaal Wassenaar houdt ook in dat we de komende 4 jaar bereikbaar voor u zijn en in contact met u blijven. Zo kunnen wij het beste het belang van u als Wassenaarder, van u als kiezer, behartigen.
Om onze ambitie op de toekomst te kunnen realiseren heeft de gemeente een college van burgemeester en wethouders nodig met visie en durf waar Lokaal Wassenaar aan blijft deelnemen.
In dat college zitten lokale bestuurders met ruime kennis van Wassenaar en een visie op de toekomst.

Onze hoofdthema’s voor Wassenaar zijn:

• Verkeer

• Veiligheid

• Voorzieningen

• Verbinden

Verkeer

De Provincie Zuid-Holland wil de komende jaren 230.000 woningen bouwen. De regio om ons heen zal steeds meer een stedelijk gebied worden. In deze ontwikkeling moet Wassenaar de groene long blijven. Een natuurlijke omgeving voor de eigen bewoners en voor bewoners van buurgemeenten, waar men naar hartenlust kan recreëren, wandelen, fietsen, sporten, paardrijden, enz. Ongewenst gemotoriseerd verkeer past niet bij dit uitgangspunt.

Er is een toenemende verkeersdruk in onze gemeente en onderzocht moet worden of dit kan worden tegengegaan door bijvoorbeeld op kentekenregistratie gebaseerde systemen.
Daarnaast willen wij dat de grote regionale vervoersbewegingen worden opgevangen door een Light Rail tussen Leiden, Katwijk/Valkenburg, Wassenaar en Den Haag en een verdere verbetering van het openbaar vervoer.
Verkeersoorten, die voor veel opstoppingen in het dorp zorgen, zoals touringcarbussen, campers en caravans worden wat ons betreft actief omgeleid via de N206/N441 door een doorgangsverbod in te stellen voor het dorp en door het weren van doorgaand vrachtverkeer.

Het vrachtverkeer in Wassenaar willen we ook verminderen door het creëren van overslagpunten aan de noord- en zuidrand van onze gemeente. Goederen worden dan met kleinere elektrische voertuigen naar de eindbestemming vervoerd.
Het toenemend gebruik van de fiets en (huur)scooter vinden we een goede ontwikkeling, die we nog meer willen stimuleren door lokaal gebruik van alternatief vervoer aan te moedigen. Verhogen van de fietsveiligheid is daarbij van belang, ook in de duinen. Fietsroutes dienen te worden verbeterd.

De problematiek rond het Rozenplein wordt wat ons betreft op korte termijn aangepakt door beter reguleren van fiets- en overige verkeerstromen ter plaatse. Aangezien er op de huidige plaats geen structurele oplossing mogelijk is, dienen opties als verplaatsing van de aansluiting met de A44/N44 naar de omgeving Ammonslaantje/Maaldrift en een ongelijkvloerse kruising bij de Rozenweg serieus te worden onderzocht.

We ondersteunen onderzoek naar de afwaardering van de N44 naar een 50-kilometer weg met totaal 2 rijstroken. Hiervan kan echter alleen sprake van zijn als er afdoende maatregelen zijn getroffen om ongewenst sluipverkeer door Wassenaar te voorkomen. De vermindering van de hoeveelheid verkeer op de Katwijkseweg afwaardering wordt ook door Lokaal Wassenaar ondersteund.

Op diverse plaatsen willen we experimenten uitvoeren om de veiligheid te verhogen, de verkeersafwikkeling te verbeteren en ongewenst verkeer tegen te gaan, bijv. op de Lange Kerkdam, Backershagenlaan, Jagerslaan, Rozenplein, etc.

We zetten in op een forse uitbreiding van het aantal 30 km zones en daar waar mogelijk bijbehorende inrichting van de wegen. Op termijn willen we de gehele gemeente een 30 km gebied maken. Op doorgaande routes worden fysieke maatregelen genomen om de maximale snelheid af te dwingen.

Enkele andere speerpunten:
• Voor fietsers komen er op diverse drukke plaatsen extra parkeervoorzieningen.
• De bereikbaarheid van het winkelgebied in het centrum en het bedrijventerrein Maaldrift moet goed zijn.
• Parkeren blijft gratis.
• De ontsluiting van Kerkehout wordt verbeterd.

Bij de besluitvorming en operationalisering van verkeersmaatregelen worden wat Lokaal Wassenaar betreft de inwoners nauw betrokken.

Veiligheid

Veiligheid kent meerdere aspecten, zoals het beschermd zijn tegen criminaliteit maar ook het zonder gevaar kunnen deelnemen aan het verkeer of een veilig thuis.
In meerdere opzichten ligt de veiligheid in Wassenaar op een goed niveau en Lokaal Wassenaar vindt het heel belangrijk dat dit behouden blijft.

Daarom zien we toe op de veiligheid, zeker die van fietsers en voetgangers:
• Straten en pleinen worden goed onderhouden en verlicht;
• Elke voetgangersoversteekplaats is veilig en goed toegankelijk.
• De fietsoversteekplaatsen bij scholen zoals het Adelbert College op de Deijlerweg worden veiliger gemaakt.
• Door een goede inrichting van wegen en handhaving wordt te hard rijden tegengegaan.
• Gevaarlijke verkeerssituaties worden aangepakt en er komen maatregelen om de overlast van paardenpoep
tegen te gaan.

We zijn voor behoud van eigen politie- en brandweerlocaties, met in elke buurt een wijkagent, die ondermijning van de openbare orde en dealen in de buurt van middelbare scholen tegengaat.

Dit alles doen we in goede samenspraak met de buurt. Ook hier is betrokkenheid van de bewoners voor Lokaal Wassenaar essentieel.

En last but not least noemen we onze reddingsbrigade, waar we trots op zijn. Wij zullen ervoor waken dat zij hun werk goed kunnen blijven doen.

Klimaat
Het wordt steeds duidelijker dat klimaatverandering een bedreiging is voor onze veiligheid. Daarom vindt Lokaal Wassenaar het belangrijk dat de gemeente haar eigen klimaatdoelstellingen behaalt.
Daarnaast is het onontbeerlijk dat we onze omgeving geschikt maken voor de gevolgen van het veranderende klimaat. De inrichting van Wassenaar moet berekend zijn op toename van neerslag en verhoging van temperatuur.

Onze doelstellingen zijn:
• Wassenaar is klimaat neutraal in 2040.
• Wassenaar blijft ‘Landgoed aan Zee’ en de groene long van de regio.
• De grote groene buffer aan de noordkant moet er komen en de groene oost en zuidranden moeten worden
behouden.
• Panden van de gemeente worden duurzaam gemaakt.
• Scholen worden energie neutraal
• Platte daken worden zoveel als mogelijk gebruikt voor installatie van zonnepanelen

De omgevingswet onderkent de kracht van de inwoners bij het integreren van het klimaatbeleid
De gemeente stimuleert duurzaamheid en klimaatplannen bij inwoners en bedrijven door het actief geven van voorlichting.
Particuliere initiatieven worden goed en snel ondersteund. Regelgeving wordt aangepast om e.e.a. beter te faciliteren. Het delen van (bij voorkeur elektrische) vervoermiddelen wordt gestimuleerd.
Meer groene oppervlakken in zowel de openbare ruimte als in particuliere tuinen worden nagestreefd.

We onderzoeken de mogelijkheden om de verlichting van openbare ruimtes meer energieneutraal te maken. Inzet van zonnepanelen per lichtpunt en alleen aanschakelen bij aanwezigheid zijn daarbij opties.

Wassenaar moet een goed afvalbeleid en -uitvoering hebben. Efficiënte duurzame technieken voor het verwerken van ons afval moeten zo snel mogelijk toegepast worden. We zullen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en we willen betere methoden invoeren zodra deze beschikbaar komen en praktisch toepasbaar zijn.

We zetten in op goede voorlichting zodat afval in de goede bakken terecht komt. Dat is goed voor het milieu en het zal de kosten van afvalverwerking verlagen.

Geluid
Overlast kan een gevoel van onveiligheid met zich meebrengen. Ook geluidsoverlast.
De hoeveelheid (onnodig) geluid, die onze inwoners ervaren neemt steeds meer toe. We willen dat Wassenaar stiller wordt.

Apparatuur, die de gemeente gebruikt of via derden inzet, dient aan geluidsnormen te voldoen.
In de Algemeen Plaatselijke Verordening formuleren we specifieke maatregelen om geluidsoverlast tegen te gaan zodat er beter gehandhaafd kan worden.
We gaan, samen met de regio, de toenemende overlast van laagvliegend vliegverkeer te lijf.

De vuurwerkoverlast rond oud & nieuw willen we verminderen door centrale plekken voor het afsteken van vuurwerk aan te wijzen. Ook onze huisdieren zullen zich dan veiliger voelen.

Voorzieningen

Wassenaar heeft vele goede voorzieningen op hoog niveau. Hierdoor is het prettig wonen in Wassenaar en dat willen we continueren.

Sport
Sporten willen we zo veel als mogelijk stimuleren. Sport en sportverenigingen zijn belangrijk voor het in beweging houden van de Wassenaarders. Maar sport draagt niet alleen bij aan de gezondheid van de Wassenaarders, het geeft ook onderlinge solidariteit.

We willen er aan bijdragen dat sportverenigingen voldoende variëteit kunnen bieden en over goede accommodaties kunnen beschikken. Dat nodigt uit om te (blijven) sporten. Wij staan daarnaast voor inclusieve sportbeoefening. Iedereen moet mee kunnen doen. Financiële ondersteuning, waar nodig, past bij dit uitgangspunt.
Het sportveld bij het zwembad blijft behouden. Kleinschalige sportfaciliteiten zoals Cruijffcourts en beweegtoestellen in de wijken willen we faciliteren.

Cultuur
Wassenaarders zijn creatief en de cultuuruitingen geven het karakter van Wassenaar een extra dimensie. Lokaal Wassenaar wil Wassenaarse cultuurinitiatieven subsidiëren, die de belangstelling hebben van een breed publiek en bijdragen aan diversiteit. Zowel oude als nieuwe culturele instellingen kunnen deze bijdrage leveren. De bibliotheek vormt het middelpunt voor samenkomen van welzijn en cultuur.

Subsidies worden op basis van heldere criteria verleend voor activiteiten binnen Wassenaar voor alle Wassenaarders. Subsidies voor Warenar, de bibliotheek en de cultuursector blijven in stand op ten minste het huidige niveau.

In het centrum van het dorp komt een vast podium. Daar mag overdag binnen nog te stellen regels worden opgetreden zonder vergunning. Daarmee willen we de levendigheid in en de aantrekkelijkheid van ons dorp verhogen.

We faciliteren voldoende mogelijkheden tot ontspanning en uitgaansgelegenheden voor de jeugd in Wassenaar. In samenspraak met jongeren komen er voor hen meer activiteiten op het gebied van muziek en cultuur.

Zorg
Maatwerk en eigen regie; dat zijn de kernbegrippen wat betreft de zorg. Lokaal Wassenaar vindt één goed bereikbaar fysiek loket in het centrum van Wassenaar voor alle vormen van zorg, welzijn en werk essentieel. Een loket dat meedenkt in oplossingen, die goed aansluiten bij de gestelde vraag.
De versnippering in het aanbod van zorg willen we verminderen.

Hulpmiddelen zijn voor sommige Wassenaarders nodig voor een betere kwaliteit van het leven. Lokaal Wassenaar vindt dat de hulpmiddelen snel geleverd moeten worden. Daarvoor kunnen ook bestaande hulpmiddelen, die nog goed zijn, worden hergebruikt.

De inrichting van de openbare ruimte moet goed toegankelijk zijn voor oud en jong, mobiel of met een beperking, dus ook voor een kinderwagen, rolstoel of scootmobiel.

De Wassenaarse gemeenschap beschikt over heel veel vrijwilligers en mantelzorgers. Dat is een groot goed in onze gemeente. Deze groep willen we blijven steunen. Wij bespreken met hen hoe we deze steun het beste kunnen verlenen.

Recreatie
Lokaal Wassenaar is trots op het nationale park Hollandse Duinen. Het bijzondere karakter van dit gebied, inclusief het strand, moet beschermd worden tegen vergroting van het bebouwd oppervlak en overmatige drukte.

Het strand moet een kleinschalig familiestrand blijven en zich als zodanig onderscheiden van andere stranden in de regio. Er is in de zomermaanden een goede busverbinding naar het strand om autoverkeer tegen te gaan.

We nemen delen van de door de leerlingen van de Herenwegschool gemaakte plannen voor de omgeving van de opgang naar het strand over en voeren die uit.

Het aantal bezoekers van Meijendel dient op of onder het huidige niveau te blijven om zowel de druk op het gebied als de verkeersoverlast in de buurt te beperken.
De drukte willen we spreiden door bezoekers gebruik te laten maken van ingangen bij TNO en HGC.

We zorgen ervoor dat wandelroutes goed worden aangegeven en beter op elkaar aansluiten.

Ter versterking van de recreatie moet Wassenaar blijven investeren in deelname aan kwaliteitskeurmerken zoals de Blauwe Vlag en Quality Coast en meedoen aan de verkiezing Wandelgemeente van het Jaar.

Economie
Niet alleen goede voorzieningen zijn belangrijk voor de levendigheid van een gemeente, ook een bloeiende economie. Ondernemers dragen bij aan een aantrekkelijk Wassenaar en bieden werkgelegenheid. We willen hen waar mogelijk ondersteunen, zeker in deze lastige Covid-tijd.

Ons cultureel erfgoed; de prachtige monumenten en het dorps karakter van het centrum heeft een unieke uitstraling. Door dit te behouden creëer je een ‘selling point’ voor onze ondernemers en een bruisend centrum.

We willen de kwaliteit, attractiviteit en diversiteit van ons winkelcentrum verhogen. In overleg met de winkeliers en winkeliersvereniging moeten meer activiteiten gefaciliteerd worden en dient het winkelaanbod verbreed te worden. Daarnaast willen we een onoverzichtelijk straatbeeld door uitstallingen en reclameborden tegengaan.

Ook de ontwikkeling van het Havengebied dient in nauw overleg met ondernemers en bewoners te geschieden.

Starters moeten gefaciliteerd worden bij het opzetten van een bedrijf door regelgeving, die inspeelt op hun wensen en mogelijkheden.

We zien graag zoveel mogelijk mensen actief of aan het werk. Het moet voor bedrijven aantrekkelijk zijn om mensen vanuit de bijstand of met een beperking in dienst te nemen.

Wonen
Een erg belangrijke voorziening van een gemeente is natuurlijk de woonvoorziening. Lokaal Wassenaar is zich ervan bewust dat er een behoefte is aan woningen, die aansluiten op demografische ontwikkelingen, maar dat de bouwmogelijkheden beperkt zijn.
Ontwikkeling van nieuwe bouwlocaties mag wat ons betreft niet ten koste gaan van het groene en dorpse karakter van Wassenaar. We moeten daarom slimmer bouwen en met name verdelen.
In samenspraak met omwonenden bepalen we waar behoefte aan is en wat passend is op welke locatie. We willen bouwen voor alle inwoners en willen concentraties van sociale of koopwoningen vermijden.

Daarbij hebben we grip op ontwikkelende partijen en maken goede afspraken met betrokkenen m.b.t. de hoeveelheid gestapelde woningen, de grondgebondenheid, hoe om te gaan met de bestaande woningvoorraad, etc.

We zorgen voor passende huisvesting door:
• een goede spreiding van diverse categorieën woningen over het dorp (sociaal, midden-huur, koop, etc.).
• voor bewoners attractieve doorstroomregelingen te treffen in samenspraak met alle partijen in de keten, zodat
huurwoningen optimaal worden benut
• na te gaan of we tijdelijke huizen (max. 10 jaar laten staan) voor jongeren en/of starters kunnen realiseren.
• een zelfbewoningsplicht bij de meeste nieuwbouw om speculatie te voorkomen.
• alle nieuwbouw die op gemeentegrond plaatsvindt van een anti-speculatie beding te voorzien.
• regelgeving te initiëren, waarbij (economische) gebondenheid aan Wassenaar een belangrijke rol speelt bij de
toewijzing van huurwoningen.

De omgevingswet, die in medio 2022 in werking treedt, bundelt alle bestaande regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu, enz. en gaat vooral over de fysieke leefomgeving. De inwoners worden meer betrokken bij de plannen.
Lokaal Wassenaar wil die betrokkenheid versterken. Wassenaarders en buurtverenigingen moeten in een vroeg stadium meer invloed krijgen op omgevingsvisies en omgevingsplannen. Het college van B&W en de ambtelijke organisatie moeten hierdoor beter zicht krijgen op en rekening houden met wat er speelt in een wijk.
Het duurzaam maken van Wassenaar is een integraal onderdeel van de omgevingswet.

Enkele aandachtspunten
Nadat de vervuiling van zowel de gemeentewerf als aanliggende percelen in kaart is gebracht en de (on)mogelijkheden zijn bepaald, dient er een integraal plan te komen voor het gehele gebied.

Daar waar gronden of gebouwen vrijkomen door vervallen van gebruik wordt bezien of woningbouw mogelijk is. Wonen in de Langstraat wordt gestimuleerd om de levendigheid van het gebied te verhogen.
Mogelijke ontwikkelingen aan zowel de noord- als zuidzijde van ons dorp dienen integraal te worden bezien. Adequate gebiedsvisies zijn een startpunt hiervoor.
De groenstrook tussen Wassenaar en Katwijk/Valkenhorst met haar verscheidenheid aan natuur, houden we open. Gebruik ervan wordt zodanig dat de druk op dit kwetsbare gebied laag blijft.

De herplant-plicht geldt ook voor de gemeente. In openbaar gebied dient het bomenbestand zowel in kwaliteit als verscheidenheid ten minste gelijk te blijven in aantal/oppervlakte.
Het onderhoud van het groen dient in de gehele gemeente uitgevoerd te worden volgens de afgesproken normen. Het moet voor inwoners mogelijk worden om betrokken te zijn bij de inrichting en onderhoud van hun woonomgeving.

Onderwijs
We faciliteren een ruim en gevarieerd aanbod van onderwijs, ook voor expats en anderstaligen. Schoolgebouwen worden efficiënt gebruikt en zijn goed onderhouden.

Naschoolse activiteiten zoals bijvoorbeeld cultuur en sport worden verbreed en aangemoedigd.

Verbinden

Sociale samenhang
Het is prettig wonen in Wassenaar; een fijne eigen buurt of straat is daarbij ook bepalend. In de wijk groeit de jeugd op en gaat er naar school. Ouderen hebben er wellicht al hun hele leven gewoond. In je eigen buurt voel je je veilig en krijg je hulp als je zelf iets niet (goed meer) kan. Sociale samenhang in buurten en wijken is wat Lokaal Wassenaar betreft daarom cruciaal. Het is de rode draad in onze visie voor Wassenaar en wij willen haar versterken.

We helpen buurtverenigingen met sterke besturen door regelmatig overleg. We stimuleren levendige buurthuizen en buurtbijeenkomsten. Er zijn genoeg peuterspeelplaatsen en hangplekken. Er zijn buurtcoaches ter ondersteuning van inspraak over zaken, die de buurt betreft. Een eigen wijkagent hebben we al genoemd.

De jeugd wordt betrokken bij gemeentelijke beslissingen en beleid over zaken die hen direct aangaan, zoals bijvoorbeeld ontspanningsmogelijkheden.

Participatie van ouderen aan de samenleving is van groot belang om zo veel als mogelijk vitaal te blijven. Deelname aan sport, beweging, spel, buurtactiviteiten etc. wordt gefaciliteerd via buurthuizen en scholen.
We zoeken met alle inwoners de verbinding, ook met expats en (vrouwen van) statushouders. Een expat loket verbetert de interactie met onze internationale Wassenaarders.

Transparante gemeentelijke organisatie
De overheid moet in verbinding staan met haar burgers. Een transparante, vlot en adequaat werkende gemeentelijke organisatie is daarbij essentieel. We bekijken kritisch wat we als gemeente in eigen hand moeten houden en welke werkzaamheden het beste door of in samenwerking met partners kunnen worden uitgevoerd.

Er komt een grotere invloed op Gemeenschappelijke Regelingen. Hierdoor wordt de democratische legitimiteit hiervan en controle erop verbeterd.

Er is bij de leden van de gemeenteraad en B&W voldoende aandacht voor de gemeentelijke organisatie om kennis en kunde op het goede niveau te houden. We willen diversiteit in zowel het bestuur als gemeentelijk apparaat bevorderen. Daarbij moet de gemeente Wassenaar een attractieve werkgever zijn.

De communicatie met onze inwoners wordt aanzienlijk verbeterd door correct en binnen vastgestelde termijnen inhoudelijk te reageren.

Spaarzaam financieel beleid
Gemeentelijke financiën zijn een middel om bovengenoemde doelstellingen te bereiken maar wij vinden dat er spaarzaam mee moet worden omgegaan om bewoners niet onnodig zwaar te belasten. Hoge lasten zijn ook onwenselijk voor onze lokale economie en ondernemers.

Een aantal van onze standpunten:
• Investeringen dienen of een duurzame en structurele bijdrage te leveren aan het voorzieningenniveau voor de
Wassenaarders of toekomstige exploitatielasten voor Wassenaar structureel te verlagen.
• Tekorten in de exploitatiebegroting dienen structureel binnen de bestaande begrotingsruimte te worden
gefaciliteerd. Zij mogen niet – direct of indirect – worden gedekt uit de reserves.
• Gemeentelijke belastingen worden niet meer verhoogd dan absoluut noodzakelijk.
• De hondenbelasting wordt afgeschaft.
• Er vinden geen bezuinigingen plaats op onderwijs, cultuur en sport.
• Vrijwilligersorganisaties worden financieel ondersteund. Het betreft vaak slechts kleine bedragen met relatief
grote maatschappelijke impact.

Lokaal Wassenaar wil dat jaarlijks in de begroting duidelijk wordt gemaakt over welke bedragen Wassenaar zelf beleid voert/kan voeren.

En tot slot: toegankelijke raadsleden
Uw stem op Lokaal Wassenaar houdt ook in dat we de komende 4 jaar bereikbaar voor u zijn en in contact met u blijven. Onze raadsleden en wethouder(s) hebben oren naar de vraagstukken waar u de komende jaren mee te maken krijgt. Wij zijn telefonisch bereikbaar en onze emailadressen staan vermeld op de website van Lokaal Wassenaar.
Daarnaast houden wij 1 keer per maand een spreekuur, waar u terecht kunt met uw vragen, opmerkingen, kritiek of suggesties, die uw persoonlijke situatie in Wassenaar betreffen en waar wij ons als volksvertegenwoordiging hard voor kunnen maken.

Download programma 2022 – 2026