Want Lokaal is er voor allemaal!

In Wassenaar wonen relatief veel ouderen. Lokaal Wassenaar! ziet dit als een uitdaging. Een uitdaging om onze samenleving en voorzieningen zo in te richten dat Wassenaar een aantrekkelijke gemeente is voor ouderen om te wonen. Dit vergt een inspanning van alle Wassenaarders: politiek, vrijwilligers, organisaties en verenigingen. Het welzijn van onze ouderen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.

Ouderen en Jongeren
Lokaal Wassenaar is een partij voor alle Wassenaarders. Een lokale partij voor ouderen en jongeren. Ouderen kunnen alleen goed worden verzorgd als de omgeving ook ruimte biedt aan de mensen die voor ouderen zorgen. Alleen in een dorp voor jong en oud zijn wij in staat om de ouderenzorg op een goed peil te houden. Wassenaar moet niet alleen aantrekkelijk zijn voor ouderen maar ook voor allen die voor onze ouderen zorgen.

Ouderen en Voorzieningen
De “Wassenaarse oudere” bestaat niet. Onze ouderen vormen een groep van diverse mensen. Mensen met verschillende mogelijkheden en behoeften. Dit betekent dat onze voorzieningen maatwerk vereisen. Dit neemt niet weg dat ouderen vaker moeten terugvallen op onze voorzieningen. Lokaal Wassenaar! kiest er voor onze voorzieningen meer te laten bieden dan het strikt noodzakelijke. Speciale aandacht moet uitgaan naar problemen rondom eenzaamheid en armoede bestrijding. Lokaal Wassenaar! vindt het belangrijk dat onze voorzieningen niet alleen hulp bieden bij complexe hulpvragen. Het is ook van belang dat onze voorzieningen hulp bieden bij gewone alledaagse zaken waarmee onze ouderen te maken krijgt. Het juist deze gewone dingen die zo belangrijk zijn voor de kwaliteit van leven.

Ouderen en Vrijwilligers

Vrijwilligers en mantelzorgers zijn niet meer weg te denken uit de Wassenaarse samenleving. Zonder deze mensen zou de kwaliteit van leven voor onze ouderen niet zo goed zijn als nu het geval is. Vrijwilligers en mantelzorgers moeten daarom door de gemeente voldoende worden ondersteund  Een jaarlijks gebaar van waardering is hierbij op zijn plaats.

Ouderen en wonen
Onze ouderen blijven tegenwoordig langer zelfstandig wonen. Helaas is dit niet altijd de keuze van de oudere zelf. Dit kan voor de ouderen en hun directe omgeving  vaak een hele uitdaging betekenen. Ook hier geldt maatwerk De eigen bijdrage voor woningaanpassingen, huishoudelijke hulp e.d. is voor sommigen moeilijk op te brengen. Lokaal Wassenaar pleit voor herziening van deze bijdrage. Niet alle ouderen stellen dezelfde eisen aan hun woning. Ook de aanpassingen in en rondom de woning is voor iedereen verschillend. Vaak laten ouderen een woning achter die weer mogelijkheden biedt voor doorstroming voor woningzoekenden. Maatwerk bij de bouw van ouderenwoningen is dus goed voor alle Wassenaarders.

Ouderen en deelname aan het Maatschappelijk Verkeer
Om ouderen betrokken te houden bij hun omgeving en eenzaamheid tegen te gaan  is het van belang, dat er binnen hun leefomgeving activiteiten voor ouderen worden georganiseerd. Wijk en buurtverenigingen kunnen daar een belangrijke rol in spelen.  Om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk verkeer is mobiliteit van groot belang voor ouderen. Trottoirs, oversteekplaatsen en bushaltes moeten geen belemmeringen opleveren voor mensen die moeilijk ter been zijn. Het gebruik van rollators en rolstoelen moet nergens hinder ondervinden. Daarom is het van belang, dat er geen stoeptegels scheef liggen, geen boomwortels zijn waar men over kan struikelen en er voldoende lage trottoirbanden zijn. De openbare ruimte moet aangepast zijn aan de behoefte van alle Wassenaarders. Dus ook aan de wensen van ouderen. Ook hiervoor geldt dat Lokaal Wassenaar!  streeft naar een nog betere kwaliteit. Als wij willen dat ons dorp aantrekkelijk is voor ouderen dan mogen wij best iets extra’s doen. Je kan hierbij denken aan banken om op te zitten en openbare toiletten langs wandelroutes.

Ouderen en Veiligheid
Veiligheid is belangrijk voor alle Wassenaarders. Ouderen vormen echter wel een kwetsbare groep. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om verkeersveiligheid, sociale veiligheid en veiligheid in en rondom de woning. Ook hier kunnen wij als Wassenaarders, buurtbewoners en vrijwilligers met elkaar een bijdrage leveren door extra te letten op onze ouderen. Signaleringssystemen in en rondom de woning kunnen belangrijk zijn bij het gevoel van veiligheid.

Ouderen en Sport
Beweging, een gezonde leefstijl en sport kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het welzijn van ouderen. Alle organisaties en initiatieven die hieraan een bijdrage leveren verdienen ondersteuning. Punten van aandacht hierbij zijn de toegankelijkheid van de sportvoorzieningen en een aanbod dat past bij de mogelijkheden en wensen van onze ouderen. Sport levert niet alleen een bijdrage aan onze gezondheid maar kan ook een bijdrage leveren aan saamhorigheid, gezelligheid en bestrijden van eenzaamheid. Het belang van vrijwilligers kan hierbij niet genoeg worden benadrukt.

Lokaal Wassenaar! maakt zich sterk voor

  • Laagdrempelige, toegankelijke voorzieningen, die net iets meer bieden dan het strikte minimum.
  • Veilige en goed onderhouden trottoirs en wegen, die goed toegankelijk zijn voor ouderen.
  • Bestrijding van eenzaamheid door de stimulering van wijkverenigingen en buurthuizen en het nadrukkelijk ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers.
  • Een  herziening van de eigen bijdrage voor zaken als de regio taxi, huishoudelijke hulp en woning aanpassingen, waardoor deze voorzieningen toegankelijker worden.
  • Het bevorderen van de sociale cohesie, juist in deze tijd van grotere individualisering.

Lokaal Wassenaar! pleit ervoor, dat Wassenaar een aantrekkelijk gemeente is voor alle leeftijdsgroepen, waardoor een gezond evenwicht ontstaat tussen jong en oud en de zorg en aandacht voor de medemens weer als vanzelfsprekend wordt ervaren.