Aanspreekbaar Betrouwbaar Consistent

Raadsleden gezocht

Ben je Wassenaarder, maatschappelijk betrokken en wil je je inzetten voor de lokale politiek? Waarbij je de belangen van Wassenaar en haar inwoners sterk naar voren laat komen en onafhankelijk bent van landelijke structuren en belangen. Ben je gedreven, vasthoudend en constructief?

Stel je dan nu kandidaat!

Lokaal Wassenaar, de tweede partij van Wassenaar, de grootste lokale partij van ons dorp en bestuurder in B&W is op zoek naar jou!
Wij zoeken voor de komende raadsperiode actieve en enthousiaste raadsleden die gemotiveerd zijn om een stevige lokale inbreng te leveren in de gemeenteraad.

Meld je aan bij secretaris@lokaalwassenaar.nl  Wij gaan dan samen na hoe je je in kunt gaan zetten voor ons mooie dorp.

Mocht je iemand kennen die hier belangstelling voor heeft, laat het ons vooral weten!

Waarom raadslid worden?

Raadslid zijn vraagt de nodige tijd. De meeste raadsleden doen het werk doorgaans naast zijn /haar baan of studie. Overdag werken of studeren, een of meer avonden per week vergaderen en op een vrije dag soms op werkbezoek. 

Waarom zou je raadslid willen worden? De drijfveren om raadslid te worden zijn o.a.:

  • Leveren van een belangrijke bijdrage aan de samenleving;
  • Vertegenwoordigen van inwoners;
  • Vergroten van je netwerk
  • Zelfontwikkeling: het gebruiken en ontwikkelen van talenten (presenteren, debatteren, netwerken, strategisch denken, tactisch handelen)
  • Verbreding en vergroting van kennis

Daarnaast krijgen raadsleden een vergoeding voor hun tijd en inzet.

Bestemmingsplan en het Ammonslaantje

De gemeenteraad krijgt regelmatig stukken ter besluitvorming die te maken hebben met ruimtelijke ordening, waaronder bestemmingsplannen. Dat betekent dat de raadsleden moeten besluiten over uitbreiding en nieuwbouw van woningen en bedrijven. Een bestemmingsplan geeft aan hoe de grond gebruikt mag worden en wat op de grond gebouwd mag worden. Zo wordt bepaald wat op een bepaalde locatie is toegestaan. Ook wordt geregeld waar winkels, horeca, woningen en bedrijven mogen komen.

Het bestemmingsplan is daarmee een belangrijk juridisch bindend document en geldt voor iedereen, dus voor u als inwoner, maar ook voor bedrijven en voor de gemeente zelf. Wilt u bijvoorbeeld een huis kopen, dan is het verstandig om eerst in het bestemmingsplan te kijken wat de bebouwingsmogelijkheden in uw nieuwe buurt én voor uw nieuwe woning zijn.

Maar er is een mogelijkheid om af te wijken van een bestemmingsplan.

Dat was bijvoorbeeld het geval afgelopen raadsvergadering. Een potentiële koper van een stukje grasland aan het Ammonslaantje wil daar graag een woning bouwen. Volgens het geldende bestemmingsplan is dat echter niet toegestaan.

Om toch bebouwing of een woning mogelijk te maken is een afwijking van het bestemmingsplan nodig. Daarvoor moet een goede onderbouwing worden gemaakt. Dat is vooral nodig om willekeur te voorkomen, maar ook om anderen de mogelijkheid te geven om een reactie te geven en bezwaren in te dienen.

Lokaal Wassenaar hecht aan een zorgvuldige procedure waarin alle belangen op een goede en eerlijke manier worden afgewogen. Elke mogelijke indruk van willekeur moet hoe dan ook worden voorkomen. Naar onze mening was er onvoldoende onderbouwing voor de afwijking. Ook hechten wij aan het landelijke karakter van het gebied dat weliswaar niet door één woning erg zal worden aangetast maar wel als dit besluit er toe leidt dat er meerdere woningen komen. Ook anderen hebben hun zorgen en bezwaren geuit.

Wij willen daarom dat er breder wordt gekeken dan alleen naar deze ene woning. Om te voorkomen dat partijen (en de gemeente) in jarenlange procedures verzanden heeft Lokaal Wassenaar samen met D66 een aanpassing van het raadsbesluit voorgesteld wat duidelijkheid geeft naar alle partijen en naar anderen die overwegen in dit gebied te bouwen. Helaas was er geen meerderheid voor ons voorstel. Wij vinden dat jammer en zijn bang dat dit dossier zich blijft voortslepen. Uiteindelijk zijn alle partijen dan verliezers.

Als u ideeën heeft en met ons mee wil denken over ruimtelijke ordening of vergunningen kunt u contact opnemen met ons raadslid Bart Boon of via secretaris@lokaalwassenaar.nl.

Interview met fractievoorzitter Fred Weyn

Door onze fractievoorzitter Fred Weyn werd een interview gegeven voor Midvliet TV.
U kunt dat via onderstaande link bekijken.

https://www.midvliet.nl/televisie/uitzending-gemist-televisie/video/1517-politiek-in-beeld-lokaal-wassenaar

Begroting 2021 in corona tijd

Lokaal Wassenaar complimenteert het college van burgemeester en wethouders om in deze tijd vol onzekerheden überhaupt tot een inzichtelijke en sluitende begroting te komen. Veel gemeenten zijn hierin niet of nauwelijks geslaagd. Een begroting die bovendien duidelijk aangeeft waar we staan en wat we mogen verwachten. Dit is het 3e jaar van dit college. Er is al veel bereikt. Deze begroting maakt dat Wassenaar een prima dorp blijft om te wonen en werken.

Lokaal Wassenaar heeft met de collegepartners belangrijke zaken opgestart, zoals een nieuwe sporthal, nieuwe gymzaal en het centrum verbeterplan. Daarnaast zal de uitvoering van de nieuwe woonvisie daadwerkelijk tot meer woningen voor Wassenaarders leiden.
Tot 2024 staan zo’n €43 miljoen aan investeringen begroot. Wassenaar is financieel gezond en heeft voldoende geld, maar de spaarpot heeft een bodem. Lokaal Wassenaar blijft kritisch kijken naar de investeringen; ze moeten structureel bijdragen aan Wassenaar, maar ook financieel draagbaar zijn en niet ten koste gaan van andere belangrijke zaken. Bovendien zijn we kritisch t.a.v. de uitvoeringsplanning. Het moet wel realistisch blijven.

De begroting kent drie financiële uitdagingen: de kosten jeugdzorg, een lagere bijdrage van het rijk en corona. Dit vraagt om in 2021 scherp op te letten indien het financieel toch tegen zit. Door innovaties in de aanpak van de jeugdzorg zijn de kosten daar wat te temperen.
Met een eigen ambtelijke organisatie - los van Voorschoten - kunnen we aan de toekomst bouwen. Er zal hard moeten worden gewerkt om een toekomstbestendige organisatie neer te zetten, waar mensen graag willen werken. Lokaal Wassenaar ziet mogelijkheden voor een bestuurscentrum in de Paauw, (zodat het huidige gemeentekantoor vrij komt voor woningbouw), maar benadrukt dat er nog de nodige obstakels moeten worden geadresseerd, o.a. verkeer, parkeren, draagvlak in de buurt en de Paauw als cultureel erfgoed.

‘Corona’ betekent nu minder verkeer en vertraging bij het verkeersonderzoek naar het sluipverkeer door Wassenaar. Lokaal Wassenaar vindt dat er snelheid moet worden gemaakt met reeds bekende mogelijkheden om sluipverkeer tegen te gaan en optimaal gebruik moet worden gemaakt van de kennis van groepen als Keer Verkeer.

Duurzaamheid en energietransitie hebben voortdurend aandacht nodig. Door maatregelen moeten we de grote achterstand in Wassenaar t.a.v. van hernieuwbare elektriciteit snel weg werken.

Samenvattend zien wij veel positiefs en hebben het vertrouwen dat het college van B&W ook de komende periode de daadkracht en inzet, die we ook bij corona hebben gezien, gaat voortzetten.

Lid of donateur worden

Vraag niet alleen wat de Wassenaarse politiek voor u kan betekenen maar ook wat u voor Wassenaar kunt doen! We hebben actieve, kritische, meelevende en enthousiaste Wassenaarders hard nodig.

Geen agenda items toegevoegd

Lid of donateur worden

Door lid te worden van Lokaal Wassenaar! kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de plaatselijke politiek èn u weet in ieder geval zeker dat er naar u geluisterd wordt...

Word lid van Lokaal Wassenaar! voor € 40,- per jaar. De bijdrage voor gezinsleden bedraagt € 15,-.

Indien u later in het jaar lid besluit lid te worden, wordt het bedrag voor lidmaatschap berekend naar rato van het aantal resterende maanden.

U kunt ook besluiten donateur te worden of een eenmalige bijdrage te storten op IBAN NL 30 INGB 0008 0568 82 ten name van Lokaal Wassenaar!, Wassenaar.

Vul uw gegevens hieronder in en klik op "Verzenden". U hoort spoedig van ons.